Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU
WOLNE DŹWIĘKI

 

Artykuł 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego na domenie internetowej www.wolnedzwieki.pl (dalej: „Serwis”).
 1. Serwis jest prowadzony przez Fundację Wolne Dźwięki z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000546992, NIP 5252614796, REGON 361200386, adres e-mail: kontakt@wolnedzwieki.pl (dalej: „Usługodawca”).
 1. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową („Użytkownik”).
 1. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu, przechowywania, odsłuchiwania
  i pobierania („Usługi”) zamówionych treści multimedialnych w formie cyfrowej („Produkty”). W rozumieniu Regulaminu przez Produkty należy rozumieć jako nagrania dźwiękowe w formie elektronicznej, w ustalonym formacie, zawierające odczytany tekst publikacji (tzw. audiobook).
 1. Udostępnienie Użytkownikowi informacji handlowych Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Produktów i prawem korzystania z nich na własny użytek. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzaniach Użytkownik korzysta z Serwisu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie
  w odniesieniu do każdego Produktu.

Artykuł 2
Zawarcie umowy o świadczeniu Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług między Usługodawcą a Użytkownikiem („Umowa”) następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego
  w Serwisie (,,Rejestracja’’), w czasie dokonywania pierwszego zakupu Produktu lub poprzez zalogowanie przez swoje konto na stronie Facebook.pl. Usługodawca wskazuje w formularzu rejestracyjnym, które dane Użytkownika Serwisu są niezbędne do zawarcia Umowy („Podstawowe Dane Osobowe’’) i rozpoczęcia świadczenia Usług. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
 1. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem zawarcia Umowy. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub odmowy podania przez Użytkownika Podstawowych Danych Osobowych, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 1. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu rejestracyjnym Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Usługodawcę Usług. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną”) oraz
  w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe przekazane Usługodawcy. Po zakończeniu świadczenia Usług, Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 1. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu rejestracyjnym Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Usługodawcę w imieniu własnym lub na zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy Rejestracji do Serwisu, w tym także po zakończeniu świadczenia przez Usługodawcę Usług. Po zakończeniu Rejestracji Użytkownik może
  w każdym czasie wyrazić tę zgodę poprzez aktywację widocznej w Serwisie opcji newsletter.
 1. W związku z zawarciem Umowy i świadczeniem Usług, Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane należące do Podstawowych Danych Osobowych:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail oraz IP na portalu społecznościowym (np. Facebook ID).
 1. Dokonując Rejestracji Użytkownik zaznacza odpowiednie, odrębne pole w formularzu rejestracyjnym, zgłaszając żądanie udostępnienia bądź przesłania zakupionych Produktów przed upływem terminu na odstąpienie przez Użytkownika od Umowy, o którym mowa
  w § 9 Regulaminu.
 1. Po zakończeniu Rejestracji Użytkownik może w każdym czasie wyrazić lub odwołać zgodę, o której mowa w niniejszym § 2 pkt. 4 i 5, poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta Usługodawcy na adres kontakt@wolnedzwieki.pl. Odwołanie zgody, o której mowa w niniejszym § 2 pkt 4 powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy.

Artykuł 3
Konto Użytkownika

 1. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone konto Użytkownika w Serwisie, przypisane do adresu e-mail, podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym („Konto”). Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, które Użytkownik może zastąpić podanymi przez siebie danymi. Za pomocą Konta Użytkownik ma możliwość nabywania, przechowywania, odsłuchiwania i pobierania nabytych Produktów.
 1. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych
  w odpowiedniej zakładce Konta.
 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych podczas Rejestracji w Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Usługodawcy Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji w Serwisie.
 1. Konto jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) („Prawo Autorskie”).
 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies, oraz konta poczty internetowej.

Artykuł 4
Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktu pozbawionego wad, nadającego się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto. Wówczas Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

Artykuł 5
Zamówienie i Darowizna

 1. Wszelkie informacje dotyczące Produktów (reklama, opis, cena sugerowana itd.) udostępniane w ramach Serwisu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy nabycia Produktów.
 2. W celu złożenia oferty na zakup Produktu, Użytkownik określa format zapisu Produktu oraz cenę, jaką oferuje za Produkt, poprzez ustawienie proponowanej ceny na suwaku cenowym udostępnionym przez Usługodawcę. Minimalna cena nabycia Produktu wynosi 5 zł (pięć złotych), cena sugerowana wynosi 15 zł (piętnaście złotych); suwak bazowo ustawiony jest na wartość ceny sugerowanej. Do ceny Produktu dodawana jest cena wybranego nośnika, wskazana w oknie informacyjnym danego Produktu. Przesunięcie suwaka do poziomu wyższego niż cena sugerowana oznacza, że Użytkownik składa oświadczenie o woli złożenia na rzecz Usługodawcy darowizny w wysokości przekraczającej cenę sugerowaną (15 zł). Wysokość proponowanej ceny oraz deklarowanej darowizny zostanie wyświetlona przy każdym przesunięciu suwaka w przyległym polu tekstowym. Po określeniu oferty i deklaracji darowizny, Użytkownik potwierdzi swoje intencje aktywując przycisk „Do koszyka”.
 3. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności za Produkt w ramach danego Zamówienia oraz złożenia darowizny poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie. W toku składania Zamówienia Użytkownik otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za Produkt oraz złożenia darowizny, zgodną z treścią Załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Po wyborze sposobu płatności za zamawiany Produkt oraz złożenia darowizny Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności oraz darowizny świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w załącznikach do niniejszego Regulaminu lub w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty (dalej: „Podmiot świadczący usługi płatnicze”).
 5. W toku składania Zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Użytkownik otrzymuje informację o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Stosunek prawny polegający na wykonaniu przez Usługodawcę Zamówienia (udostępnienia bądź dostawy Produktu) stanowi umowę – sprzedaży (dalej: Umowa Sprzedaży).
 7. Od momentu pobrania nagrania dźwiękowego w formie elektronicznej (tzw. audiobooka), Użytkownik nie może dokonać jego zwrotu i zmienić ustalonej ceny Produktu.
 8. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 9. Umowa darowizny w zakresie kwoty darowizny zadeklarowanej w ramach czynności opisanej w § 5 punkt 2 (dalej „Umowa Darowizny”) staje się ważna w momencie wykonania darowizny (przekazania zadeklarowanej kwoty). Użytkownik może odstąpić od umowy darowizny i żądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 14 dni od jej zawarcia (przekazania kwoty darowizny) w formie i na warunkach określonych w § 9.

Artykuł 6
Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

 1. Wszelkie Produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony zgodnie z Prawem Autorskim.
 1. Użytkownik ma prawo korzystać z nabytego Produktu na zasadach określonych w Licencji Użytkownika, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem Serwisu Produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego Produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Użytkownikowi na mocy Licencji Użytkownika.
 1. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa § 6 punkt 2, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Usługodawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Usługodawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji Użytkownika lub innych praw do Produktu.
 1. Usługodawca informuje, że wszystkie Produkty dostępne w Serwisie mają wprowadzony system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych Produktów.
 1. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu oznaczany jest w sposób indywidualizujący daną kopię Produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku danych identyfikujących transakcję i Użytkownika będącego nabywcą danego Produktu („Watermark”). Produkt jest udostępniany lub dostarczany zamawiającemu Użytkownikowi wyłącznie z takim oznaczeniem.
 1. Watermark nie pozwala na identyfikację danych osobowych Użytkownika podmiotom innym niż Usługodawca. Usługodawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do odszyfrowania i odczytania danych zawartych w Watermarku.
 2. Użytkownik, nabywając Produkt w Serwisie, wyraża zgodę na oznaczenie Produktu za pomocą Watermarku i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu Watermarku.
 1. Zastosowanie przez Usługodawcę jakiegokolwiek oprogramowania zabezpieczającego nabywane Produkty ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw do Produktu przysługujących uprawnionym podmiotom i służy jedynie identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach Prawa Autorskiego. Watermark nie służy w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych danych dotyczących Użytkownika.

Artykuł 7
Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wolnedzwieki.pl.
 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 1. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

Artykuł 8
Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego  drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy, wskazane w § 7 ust. 1 Regulaminu. Użytkownik powinien załączyć żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych. Użytkownik może wysłać wiadomość bezpośrednio ze swojej skrzynki mailowej lub przy korzystaniu przycisku „Usuń konto” po zalogowaniu w aplikacji Wolne Dźwięki na system Android i iOS, w zakładce „Profil”.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:
  a) umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
  b) umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  c) umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
  W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 1. Skutkiem rozwiązania Umowy w drodze wypowiedzenia złożonego przez Użytkownika bądź Usługodawcę jest usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę. Tym samym Użytkownik traci dostęp do wszystkich audiobooków dostępnych na jego koncie założonym w Serwisie, a Usługodawca usuwa wszystkie dane związane z kontem Użtkownika i obsługą jego zamówień.

Artykuł 9
Odstąpienie od Umowy lub Umowy Sprzedaży

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy, od Umowy Darowizny oraz od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 1. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, doręczonego Usługodawcy na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 7 ust. 1 Regulaminu.
 1. Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego zgodnie z ust. 2 pkt. b) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowy Darowizny lub Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, Umowę, Umowę Darowizny lub Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 1. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy lub od Umowy Sprzedaży Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 1. Z uwagi na charakter Produktów będących nagraniami dźwiękowymi, a zarazem treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) (dalej: „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku gdy:
  Użytkownik wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, oraz Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie nabytego Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Usługodawca udostępni Produkt Użytkownikowi nabyty Produkt po upływie tego terminu. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie nabytego Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży po nabyciu Produktu, zaznaczając odpowiednie, odrębne pole, znajdujące się w zakładce „Moja półka” w Serwisie, przy nabytym Produkcie.

 Artykuł 10
Oznaczenie Serwisu

 1. Nazwa Serwisu, logo „Wolne Dźwięki”, grafiki i design (dalej „Oznaczenie Serwisu”) wykorzystane w ramach Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których wyłączne prawa majątkowe przysługują Usługodawcy.
 1. Wykorzystywanie Oznaczenia Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Usługodawcy i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Artykuł 11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie. Niniejszy Regulamin oraz świadczone na jego podstawie Usługi podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem Użytkowników. Powiadomienie Użytkowników o powyższej zmianie nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 1. Do Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji w okresie między publikacją zmian Regulaminu a ich wejściem w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a po wejściu w życie zmian Regulaminu zaktualizowana wersja Regulaminu.
 1. Od Uczestników, którzy dokonają Rejestracji w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, na etapie Rejestracji wymagana będzie zgoda na wprowadzane zmiany Regulaminu.
 1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, Umowy Darowizny lub Umowy Sprzedaży podlegają jurysdykcji sądów powszechnych wedle właściwości na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 1. Zgoda Użytkownika może być wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu udostępnionym Użytkownikowi w Serwisie przez Usługodawcę.
 1. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z serwisu Wolne Dźwięki – Licencja Użytkownika.

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z serwisu Wolne Dźwięki – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z serwisu Wolne Dźwięki – Sposoby dokonywania płatności.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
LICENCJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może użytkować Produkty zgodnie z poniższą Licencją.
 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktów pobranych w Serwisie tylko i wyłącznie na własny użytek.
 1. Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  b) ingerowania w zawartość Produktów,
  c) publikacji, dystrybucji, powielania Produktów,
  d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,
  e) oddawania w najem Produktu,
  f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.

ZAŁĄCZNIK NR. 2
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

(* miejscowość, data)

 

Fundacja Wolne Dźwięki

Ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672  Warszawa
NIP 5252614796
biuro@wolnedzwieki.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja, (* imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży audiobooka / audiobooków (* tytuł / tytuły audiobooka / audiobooków) / umowy o świadczenie Usług / umowy darowizny zawartej w dniu (*dzień zawarcia umowy).

 

(* imię i nazwisko Użytkownika)

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU WOLNE DŹWIĘKI – SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

Artykuł 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu korzystania z serwisu Wolne Dźwięki (dalej: „Regulamin”).
 2. Pojęcia użyte w niniejszym załączniku, zaczynające się od wielkiej litery, mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści niniejszego załącznika.
 3. Niniejszy załącznik określa sposoby dokonywania płatności za Produkty.

Artykuł 2
Sposoby płatności

 1. Użytkownik Serwisu może dokonać wyboru sposobu płatności za Produkt spośród opcji dostępnych dla danego kanału sprzedaży Produktów.
 2. Kanałami sprzedaży Produktów jest Serwis (bezpośrednio).

Artykuł 3
Płatności realizowane w Serwisie

Dla transakcji realizowanych bezpośrednio w Serwisie dostępne są następujące sposoby płatności:

 • przelew elektroniczny rozliczany przez system transakcyjny PayU
 • transakcja kartą płatniczą Visa lub MasterCard prowadzony przez system PayU
 • płatność mobilna BLIK realizowana przez system PayU.