Polityka prywatności Sklepu internetowego www.wolnedzwieki.pl oraz aplikacji Wolne Dźwięki

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.wolnedziewki.pl (dalej: „Serwis”) oraz poprzez aplikację Wolne Dźwięki (dalej: „Aplikacja”). Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.
 2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z Usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Usługodawca, tj. Fundacja Wolne Dźwięki z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000546992, NIP 5252614796, REGON 361200386, adres e-mail: biuro@wolnedzwieki.pl, zwany dalej Administratorem.
 4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
 5. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Serwisu (w tym celu Użytkownik zaznacza odpowiednie checkboxy znajdujące się na stronie Serwisu lub w Aplikacji, kierując się pojawiającymi się komunikatami).
 6. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim oraz że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 7. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Administrator zawsze w jasny sposób stara się poinformować o danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 8. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.
 9. Administrator Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom np. za pomocą, których Użytkownik dokonuje płatności za zakupy w Serwisie, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Produktu do Użytkownika. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich Usług tak, aby Użytkownik mógł zakupić i otrzymać Produkt oraz za niego zapłacić.
 10. Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji, które są wykorzystywane przez Użytkowników do wykonywania określonych czynności, takich jak: zakładanie Konta, składanie Zamówienia czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu.

II. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są zbierane przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu internetowego: Formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, Formularza zamówienia, danych podanych na Koncie Użytkownika, danych logowania i danych przy rejestracji.
 2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu danych w następujących celach:
  1. złożenia zamówienia w Serwisie lub poprzez Aplikację,
  2. zawarcia i realizacji zakupu, przechowywania, odsłuchiwania i pobierania zamówionych treści multimedialnych w formie cyfrowej,
  3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  4. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  5. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
  6. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem Usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  7. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  8. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu,
  9. wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę przy rejestracji na stronie Serwisu bądź w Aplikacji,
  10. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika.
 4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
  1. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  2. imię i nazwisko lub login,
 6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu.
 7. W związku z możliwością założenia Konta oraz rejestracji w Serwisie, Administrator informuje, iż Użytkownicy, którzy będą zakładać Konto mogą zostać zobowiązani do podania danych, takich jak: adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz imię i nazwisko lub login i hasło.
 8. W ramach Serwisu, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Użytkownikiem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Serwisu.
 10. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
 11. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:
  1. Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi, który obsługuje płatności elektroniczne w sklepie internetowym – w przypadku Klienta korzystającego w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
 12. W celu dokonania rozpoznania atrakcyjności usług dla Użytkowników, poprawy jakości oraz efektywności świadczonych usług przez Serwis i Aplikację lub inne wymienione podmioty lub w celu udziału w badaniach naukowych, Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom.
 13. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych dostawcom rozwiązań infrastrukturalnych, marketingowych, reklamowych, analitycznych, powiadamiania, IT, m.in. w celu personalizowania i optymalizacji naszego serwisu.
 14. Stosowane przez Administratora technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta na stronie Sklepu internetowego:
  1. Google Analytics – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu,
  2. Facebook Pixel – w celu dokonywania pomiaru i optymalizacji kampanii marketingowych,

III. Polityka Cookies

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji przez Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu oraz Aplikacji Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
  1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  3. „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz Aplikacji przez Użytkowników,
  4. „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji.
 3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, w tym Google Analytics, Facebook Pixel.
 4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis i Aplikację i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu i Aplikacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Produktów.
 5. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.
 6. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w Serwisie oraz Aplikacji.
 7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.
 8. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio w Serwisie oraz Aplikacji dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.

IV. Prawa i obowiązki

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu oraz Aplikacji organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz
 5. Aplikacji, bądź ich poważnym ograniczeniem.Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych podmiotom, które nie są powiązane, chyba że zachodzą poniższe okoliczności:
  1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Serwisu, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu oraz Aplikacji,
  2. Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w Formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz Aplikacji.
 7. Użytkownik może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach rejestracyjnych.
 8. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w Serwisie lub Aplikacji mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych.
 9. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie oraz Aplikacji są poprawne. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Serwisie i Aplikacji, mają prawo żądać usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych.
 10. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w terminie 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 11. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji.
 12. Dane osobowe, które są gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług, które są świadczone przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.
 13. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

V. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu oraz Aplikacji może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. O wszelkich zmianach Serwis będzie informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Serwisu wraz ze stosownym komunikatem.
 4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej w Serwisie. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
 5. Obecna Polityki prywatności obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2020 roku.